İki farklı uygarlığın karşılaşmasıyla oluşan çeviri etkinliği tarihin en eski uğraşlarından biridir. Yapılan kazılarda M.Ö. 4500 yıllarında çok dilliliğin egemen olduğu Mezopotamya’ya ait, çivi yazısıyla yazılmış iki dilli ve üç dilli levhalar bulunmuştur. Eski Mısır’da da M.Ö. 3000 yıllarında yoğun bir çeviri etkinliğinin sürdüğü söylenebilir. Burada “dragomane” olarak adlandırılan çevirmenler kervanbaşı veya iş görüşmelerini yürüten, günümüz deyimiyle “uzman” olarak görev almaktadırlar. M.Ö. 2000’li yıllara gelindiğinde ayrı dillerin konuşulduğu, yoğun biçimde ticaretin yapıldığı bir merkez olarak Babil karşımıza çıkmaktadır. Burada Sümerce ve Akadca dillerinde iki dilli sözlüklere de rastlanılmıştır. M.Ö. 1200 yıllarından kalma Hitit ve Eski Mısır dilindeki levhalar ve M.Ö. 2. yüzyıla ait Rosetta Taşı dönemlerinin yaklaşımlarını aydınlatma konusunda yardımcı olabilecek niteliktedirler. Bu iki ya da çok dilli levhalarda yazıların biri çözümlenerek öteki dil de çözümlenmiş ve böylece farklı medeniyetlere ulaşmak olanaklı kılınmıştır.

7. Yüzyıla gelindiğinde Doğu’da yoğun bir çeviri etkinliği kendini göstermeye başladı. Bu tarihlerde Araplar ve Museviler Eski Hintçe (Sanskritçe), Farsça ve Yunancadan çok sayıda bilimsel yapıtı Arapçaya çevirmişlerdir. Bu çevirilerle birlikte Arabistan’da ve İran’da bilimsel çalışmalar daha da yoğunlaşmış, 8. ve 10. yüzyıllar arasında Bağdat’ta “Beytü’l-Hikme” adıyla bir bilim merkezi kurulmuştur. Bu bilim merkezinde Yunanca, Farsça, Hintçe ve İbraniceden birçok yapıt Arapçaya aktarıldı. Daha sonra, 8. yüzyılda İber yarımadasının (Bugünkü İspanya) Emevilerin eline geçmesiyle ve Endülüs Devleti’nin kurulmasıyla, bu uygarlık İberyarımadasına taşındı. 12. yüzyılda Toledo kentinin İspanyolların egemenliğine girmesiyle Latince ve yerel dillere yapılan çeviriler aracılığıyla bu bilgi birikimi Batı’ya aktarılmıştır. Batıda bu tarihlerden itibaren çok sayıda üniversiteler kuruldu ve matbaanın da gelişimiyle birlikte kilise/manastırların tekelinde olan bilim daha yaygın kitlelere dağılmaya başladı.